Baby names from Finland

Name Type
Aarne
Ahti
Aila
Aili
Aimo
Aino
Aira
Airi
Aki
Aleksi
Allan
Alpo
Anita
Anitta
Anja
Anna
Anne
Anneli
Anni
Annikki
Anssi
Antero
Antti
Anu
Ari
Arja
Armas
Arto
Arvi
Arvo
Asko
Aukusti
Auli
Aulikki
Aulis
Aune
Birgitta
Eero
Eeva
Eija
Eila
Einari
Eino
Eira
Elias
Eliisa
Elina
Elisa
Elisabet
Ensio
Erik
Erja
Erkki
Esa
Esko
Eva
Hanna
Hannele
Hannu
Harri
Heidi
Heikki
Heimo
Heleena
Helena
Heli
Helinä
Hellevi
Helvi
Henna
Henrik
Hilkka
Iisakki
Ilkka
Ilmari
Ilpo
Inkeri
Irene
Irja
Irma
Irmeli
Ismo
Jaakko
Jaana
Jalmari
Jani
Janne
Jari
Jarkko
Jarmo
Jarno
Jenni
Johan
Johanna
Johannes
Jonna
Joonas
Jorma
Jouko
Jouni
Juha
Juhani
Juho
Jukka
Jussi
Jyrki
Kaarina
Kaarlo
Kai
Kaija
Kaisa
Kalervo
Kalevi
Kalle
Kari
Katariina
Kati
Katja
Katri
Katriina
Kauko
Keijo
Kerttu
Kimmo
Kirsi
Kirsti
Kristiina
Kristina
Kullervo
Kustaa
Kyllikki
Kyösti
Laila
Lasse
Laura
Lauri
Lea
Leena
Leila
Leo
Liisa
Maaria
Maarit
Maija
Maila
Maire
Mari
Maria
Marika
Marita
Maritta
Marja
Marjatta
Marjo
Marjukka
Marjut
Marketta
Markku
Marko
Markus
Martti
Matias
Matti
Mauno
Mauri
Merja
Mervi
Miia
Mika
Mikael
Mikko
Minna
Mirja
Mirjam
Mirjami
Niilo
Niina
Nina
Noora
Oili
Oiva
Olavi
Olli
Onni
Orvokki
Oskari
Osmo
Otto
Outi
Paavo
Päivi
Päivikki
Pasi
Paula
Pauli
Pekka
Pellervo
Pentti
Pertti
Petri
Petteri
Pia
Piia
Pirjo
Pirkko
Raija
Raili
Raimo
Rauha
Rauni
Rauno
Reijo
Reino
Riikka
Riitta
Risto
Ritva
Saara
Sakari
Salme
Sami
Samuli
Sanna
Sari
Satu
Seija
Seppo
Simo
Sinikka
Sirkka
Sirpa
Sisko
Soili
Sulo
Susanna
Suvi
Taimi
Taina
Taisto
Tanja
Tapani
Tapio
Tarja
Tarmo
Taru
Tauno
Teemu
Teija
Tellervo
Terhi
Tero
Terttu
Teuvo
Tiia
Tiina
Timo
Toivo
Tomi
Tommi
Toni
Tuija
Tuomas
Tuomo
Tuula
Tuulikki
Ulla
Unto
Uolevi
Urho
Urpo
Väinö
Valtteri
Varpu
Veera
Veijo
Veikko
Veli
Vesa
Vilhelm
Vilho
Viljami
Viljo
Ville
Virpi
Vuokko
Yrjö
Stay tuned!
In the near future we’re going to create many other useful tools generating names - for example, for pets or business.